Odpust Porcjunkuli 

 

Resultado de imagen de PERDON DE ASIS

Objawienie Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny św. Franciszkowi

 

2 sierpnia Kościół katolicki obchodzi odpust Porcjunkuli - wielki dzień łaski dla wiernych. Jaka jest historia tego odpustu i jak go uzyskać?

W poniższym tekście przedstawiamy Państwu naukę o odpuście Porcjunkuli, Ks. Jana Chrząszcza, Doktora Teologii i Proboszcza w Pyskowicach, z książeczki - Odpust Porcyunkuli (1909).

 

(…) Chcąc poznać, czem jest Porcyunkula, trzeba przypomnieć sobie żywot świętego Franciszka z Asyżu (…)

 

 

 

 (W przedruku została zachowana oryginalna pisownia z tamtego czasu)

 

Łódź, 2-08-2023

 

Nauka o Odpuście Porcyunkuli

Jak powstał odpust Porcyunkuli?

 

Chcąc poznać, czem jest Porcyunkula, trzeba przypomnieć sobie żywot świętego Franciszka z Asyżu.

Otóż święty Franciszek pałał wielką miłością ku grzesznikom. Był on przekonany, iż każdy człowiek jest odkupiony Najdroższą Krwią Chrystusa Pana Syna Bożego i powołany do żywota wiecznego. Wspaniałe jest słońce, piękny jest księżyc, ozdobiony gwiazdami firmament niebieski; lecz wspanialsza jest dusza człowieka, jej wartość i godność przewyższa świat cały i jego skarby.

Gdy widział święty Franciszek, iż niejeden chrześcijanin grzechem śmiertelnym obciąża duszę; iż niejedna dusza, obciążona takim grzechem, opuszcza ten świat i ginie na wieki; gorzko zapłakał nad zatwardziałością grzeszników, napominał ich do pokuty, a swe modlitwy i umartwienia za nich ofiarował.

Święty Franciszek nade wszystko umiłował kościółek niedaleko Asyźa stojący. Kościółek ten należał do zakonu Benedyktynów, lecz od dawnego czasu był opuszczony, ubogi, rozwalony. Franciszek obrał sobie ubóstwo, ubóstwo zalecił zakonowi swemu, przez ubóstwo naśladował Zbawiciela swego, który opuścił chwałę niebieską, uniżył się i stał się ubogim, ludziom poddanym aż do śmierci na krzyżu.

Kościółek ten nazywał się „Porcyunkula“, to jest „cząsteczka“. A czemu cząsteczka? Ponieważ był maleńkim, tylko około sto osób w nim się pomieścić mogło. Zakon Benedyktynów posiadał wielką liczbę wspaniałych kościołów, pomiędzy niemi był atoli najmniejszym i najuboższym kościółek „Porcyunkula“.

W ołtarzu kościółka znajdował się obraz Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Na obrazie Aniołowie otaczali Najświętszą Pannę i niby ją pozdrawiali temi słowy: „Bądź pozdrowiona, łaskiś pełna, Pan z tobą.“

Tak też i święty Franciszek w ubogim kościółku klękał przed obrazem Królo­wej nieba, uwielbiał ją i pozdrawiał, a ponieważ Ona jest ucieczką grzeszników, polecał Jej opiece i miłosierdziu wszystkich grzeszących; do Niej wołał: „Ucieczko grzesznych, módl się za nami.“

 

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Anielska - Królowa Zakonu Franciszkanów

 

Niedługo trwało i za przykładem św. Franciszka wiele ludzi przybyło do kościółka Porcyunkuli i gorliwie się tam modlili do Boga, źebrząc o przebaczenie grzechów swoich. Franciszek odbudował rozwalony kościółek, otrzymany od zakonu Benedyktynów, i założył w nim sławny swój zakon Franciszkański.

Od tego czasu sławną się stała Porcyunkula. Cały zakon Franciszkański, który w krótkim czasie po całym świecie się rozszerzył a który jeszcze dzisiaj po całym świecie kwitnie, szanuje i czci Porcyunkulę, z której wynikły zdroje łask Bożych i zakon św. Franciszka.

Lecz kościółek nazwany Porcyunkula stał się jeszcze sławniejszym przez wielki odpust, który w Porcyunkuli także ma swój początek. Jak się to stało? Słuchajmy!

Franciszek przepędził noc pewną na modlitwie w ulubionym kościółku Porcyunkuli w miesiącu październiku roku 1221. Gorąco się modląc wpadł w zachwycenie, o jakiem często czytamy w Żywotach Świętych.

W zachwyceniu widział Franciszek samego Chrystusa Pana w niezmiernej jasności, około tronu Jego Najświętszą Maryę Pannę i wielu Aniołów. Jak niegdyś św. Szczepan ujrzał chwałę Bożą i zawołał: „Oto widzę niebiosa otworzone a Syna człowieczego po prawicy Bożej“: tak też wierny sługa Boży Franciszek widział Mistrza swojego w zgromadzeniu Świętych.

Wtedy rzekł Chrystus Pan do Franciszka „Proś mnie o łaskę dla grzeszników, jakiej pragniesz.“ Polecając się opiece Najświętszej Panny, którą za swą Matką Niebieską uważał, odpowiedział Franiciszek: „Ja ubogi grzesznik błagam majestat Twój Boże, o miłosierdzie nad grzesznikami. Daj Panie dobrotliwy, aby wszyscy, którzy z sercem skruszonem wyspowiadali się grzechów swoich i odwiedzą ten kościółek, otrzymali odpust zupełny kar zasłużonych.“

Do prośby Franciszka dołączyła i Najświętsza Panna Marya swe modlitwy, a Syn Boży, który ukochanej swej Matce żadnej prośby odmówić nie może, spełnił błaganie sługi swego. „Twoja prośba jest wysłuchaną. Ktokolwiek w tym kościele, wyznawszy w świętej Spowiedzi szczerze grzechy swoje, modlić się będzie, otrzyma odpuszczenie kar doczesnych, za grzechy swoje zasłużonych. Lecz idź do Namiestnika mego Papieża Honoryusza III., opowiedz mu wszystko i proś go o potwierdzenie tego odpustu.“

 

Pan Jezus udziela św. Franciszkowi Odpustu Porcyunkuli

 

Papież Honoryusz III w owym czasie przebywał w Perugii. Natychmiast powstał św. Franciszek i udał się w towarzystwie jednego zakonnika do niego. Papież mile go przyjął i pilnie uważał na każde słowo Franciszka; przekonał się, iż Chrystus Pan rzeczywiście objawił się Franciszkowi.

Ponieważ rzecz była bardzo ważną, wezwał do siebie kardynałów i zapytał ich: „Cóż wy na to odpowiecie?“ Kardynałowie byli niechętni i nie chcieli, aby odpust zupełny był udzielany pod tak łatwym warunkiem. Albowiem w owych czasach odpust zupełny rzadko i tylko pod ciężkiemi warunkami bywał wiernym udzielany.

Lecz Chrystus Pan, który w nieograniczonej litości swojej wysłuchał prośby Franciszka, natchnął Namiestnika swego Papieża i nakłonił go, aby odpust zupełny w kościele Porcyunkuli potwierdził. Zgadzając się z rozkazem Chrystusa Pana, Papież ogłosił: „Kto wyznał szczerze w Spowiedzi swoje grzechy i otrzymał rozgrzeszenie, a potem odwiedza kościół Porcyunkuli, zyska odpust zupełny.

Papież atoli ową łaskę ograniczył tylko na jeden dzień roku, dnia zaś samego nie wyznaczył. Dopiero dwa lata później, gdy św. Franciszek po usilnych modlitwach i postach, przez Chrystusa Pana nowe otrzymał objawienie, o którem także doniósł Papieżowi: Namiestnik Chrystusa Pana Honoryusz ogłosił, iż odpust w kościele Porcyunkuli od Nieszporów pierwszego sierpnia aż do zachodu słońca drugiego sierpnia jako odpust zupełny może być zyskanym.

Oprócz tego Papież rozporządził, aby sześciu biskupów w imieniu jego w kościele Porcyunkuli ogłosili ludowi ów odpust. Tak się też stało. Dnia pierwszego sierpnia św. Franciszek wygłosił kazanie do ludu z wielkim zapałem a potem biskupi ogłosili, iż odpust Porcyunkuli będzie tu zyskany przez wszystkie czasy każdego roku od Nieszporów 1-go sierpnia aż do zachodu słońca 2-go sierpnia.

Czem jest więc Porcyunkula? Najpierwszym kościołem św. Franciszka — jest dalej odpustem zupełnym w tymże kościele.

 

San Francisco y la Porciúncula: ¿cómo obtener indulgencia plenaria? -  Misioneros Digitales Católicos MDC

Święty Franciszek

 

W dalszym toku już nie tak o kościele Porcyunkuli, jak o Odpuście Porcyunkuli mówić będziemy.

 

Gdzie może być zyskany odpust Porcyunkuli?

 

Odpust Porcyunkuli może być zyskany w kościele Porcyunkuli niedaleko Asyźa we Włoszech. Już od toku 1223 i niezliczone tłumy ludu wiernego garnęły się do rzeczonego kościoła, aby zyskać odpust nadany. Kapłani w całej okolicy pilnie słuchali spowiedzi; bogaci i ubodzy, wysocy urodzeniem i niscy, uczeni i prostacy otaczali i jeszcze dzisiaj otaczają konfesyonały, a potem dążą do kościółka. Ponieważ zaś w kościółku, jak już wspomnieliśmy, tylko około sto osób się zmieści, pobożni w długiej procesyi wstępują do świątyni i wychodzą z niej przez cały czas odpustu, to jest od Nieszporów 1-go sierpnia aż do wieczora 2-go sierpnia.

 

Porcjunkula pośrodku nawy Bazyliki Sainte-Marie-des-Anges,

 zbudowanej w latach 1569-1679.

 

Zyskać odpust Porcyunkuli jest chlubą i pragnieniem wielu chrześcijan. Przez 260 lat tylko w kościółku Porcyunkuli było możebnem dostąpienie tego odpustu. Niekiedy ludzie już kilka tygodni naprzód a nawet kilka miesięcy pielgrzymowali do tego świętego miejsca i za wielkie szczęście sobie poczytywali, by tamże się modlić i zyskać odpust zupełny.

Oto masz przykład! W roku 1309 żył pewien starzec pobożny, liczący przeszło 1OO lat życia. Chociaż był tak leciwy i od słabości pochylony, jednak żadnego roku nie omieszkał przybyć na odpust do kościoła Porcyunkuli. Odbywszy daleką drogę, wyspowiadał się z grzechów swoich u błogosławionego Jana z Alwerny, bardzo świętobliwego kapłana zakonu świętego Franciszka. Gdy się go pytał spowiednik, jak mógł tu przybyć, odpowiedział bogobojny starzec: „Przyjść na odpust Porcyunkuli jest nadzwyczajną radością duszy mojej. Gdybym nie mógł chodzić, dałbym się przywieść lub zanieść, byłem nie utracił odpustu. Ja jeszcze za życia świętego Franciszka nigdy nie zaniedbałem odwiedzić kościoła Porcyunkuli.“

 

Ponieważ na dzień Porcyunkuli, to jest na 2-go sierpnia od roku do roku coraz większe tłumy przybywały na święte miejsce, a pomiędzy niemi była nie mała liczba zakonników, Papież Sykstus IV chciał zapobiedz niektórym przeszkodom i równocześnie nową łaską apostolską zaszczycić zakon św. Franciszka. Dlatego z mocy apostolskiej jako głowa Kościoła dozwolił zakonnicom w klasztorach pod regułą św. Franciszka żyjącym, że mogły zyskać odpust Porcyunkuli we własnym kościele klasztornym.

A nie długo potem ten sam przywilej udzielony został przez Papieży zakonnikom w klasztorach pod regułą świętego Franciszka będącym.

Na koniec Papież Grzegorz XV dnia 4-go lipca 1622 ustanowił, że odpust Porcyunkuli mógł być zyskanym od wiernych we wszystkich kościołach zakonów św. Franciszka i nawet w innych kościołach, którym ten przywilej jest dany przez Stolicę Apostolską. Grzegorz XV Zastrzegł równocześnie, iż tylko we właściwym kościele Porcyunkuli przy Asyżu pod warunkiem tylko św. Spowiedzi, w innych zaś kościołach pod warunkiem także Komunii św. i modlitwy na intencyą Ojca św. wierni mogli dostąpić odpustu.

 

 

Gdzie może więc obecnie być zyskany odpust Porcyunkuli?  

 

Odpowiadamy

 

1) w kościele Porcyunkuli przy Asyżu;

2) w kościołach zakonów franciszkańskich.

Zakony franciszkańskie zaś są trojakie:

I) Zakon męzki Braci mniejszych;

II) Zakon żeński Klarysek;

III) Zakon żeński tych osób, które pod regułą św. Franciszka wspólne w klasztorach prowadzą życie.

 

W takich zaś kościołach, gdzie istnieje tylko trzeci zakon św. Franciszka, ludzi w świecie żyjących, nie masz odpustu Porcyunkuli.

Są niektóre kościoły franciszkańskie, w których dawniej byli zakonnicy lub zakonnice św. Franciszka. Jeżeli w tych kościołach przestał istnieć zakon świętego Franciszka, ustał też odpust Porcyunkuli i tylko wtedy w nich istnieje, jeżeli na nowo jest nadany przez Stolicę Apostolską.

Na przykład przytoczymy tu Gliwice i Głogówek na Górnym Szląsku. W obu miastach znajdowały się dawniej kościoły franciszkańskie; lecz w r. 1810 zostały zniesione i przez zakonników opuszczone. Dlatego odpust Porcyunkuli znikł tak w kościele franciszkańskim w Gliwicach jak w Głogówku. Przez Stolicę Apostolską atoli kościołowi franciszkańskiemu w Głogówku na nowo został pozwolony odpust Porcyunkuli. Ztąd pochodzi, że w Głogówku corocznie dnia 2-go sierpnia bardzo uroczyście się obchodzi odpust Porcyunkuli.

Jużeśmy wspomnieli, iż Papieże nawet niektórym kościołom, chociaż nigdy nie należały do zakonu św. Franciszka, przez szczególny przywilej udzielili odpustu Porcyunkuli. Takich kościołów już jest spora liczba. Naprzykład kościół farny w Gliwicach, w Bytomiu, na Lipinach itd. posiadają przywilej odpustu Porcyunkuli.

 

 

Jakie są warunki, by można dostąpić odpustu Porcyunkuli?

 

Kto pragnie zyskać odpust Porcyunkuli, powinien wypełnić następujące przepisy lub warunki:

 

1) Święta Spowiedź. Do dostąpienia odpustu Porcyunkuli święta Spowiedź jest koniecznie potrzebną.

Jeżeli kto popełnił grzech śmiertelny, przez prawo Boskie jest obowiązany do świętej Spowiedzi i wtedy wypełni się słowo Chrystusa Pana: „Których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone.“ Ta Spowiedź musi być naturalnie Spowiedzią godną a nie świętokradzką. Przez rozgrzeszenie kapłańskie w świętej Spowiedzi Pan Bóg nam odpuszcza wszystkie grzechy, osobliwie grzechy śmiertelne i karę wieczną, na ktorąśmy zasłużyli przez grzech śmiertelny.

 

W stanie grzechu śmiertelnego nie można zyskać odpustu zupełnego, jakim jest odpust Porcyunkuli. Lecz grzech śmiertelny musi być zgładzony przez szczerą Spowiedź; dusza musi być ozdobiona łaską uświęcającą.

 

A kiedy trzeba się spowiadać?

 

Przez dekret kongregacyi rzymskiej z dnia 14-go lipca 1894 r. jest dozwolone, świętą Spowiedź odbyć już od całego dnia 30-go lipca. Dawniej było przepisane, żeby w sam dzień poprzedni, to jest 1-go sierpnia odbyć świętą Spowiedź. Dla braku kapłanów wielu wiernych nie mogło tego przepisu wypełnić! Dziękujmy kongregacyi rzymskiej, iż w imieniu Ojca św. dozwoliła już rychlej odbyć Spowiedź! Z takiego dozwolenia nie mała wygoda nastała dla spowiedników i dla wiernych.

Te osoby, które co tydzień przystępują do św. Spowiedzi, nie są obowiązane spowiadać się osobno, aby zyskać odpust Porcyunkuli. Lecz takie osoby, które nie mają zwyczaju spowiadania się co tydzień, muszą, jeżeli przed 30 lipcem się spowiadali, jeszcze raz się spowiadać albo w dzień 30-go lipca albo w dni następne.

 

2) Drugim warunkiem jest Komunia św. Podczas gdy pozwolono spowiadać się już począwszy od 30-go lipca, Komunia święta musi być przyjęta dopiero w dzień 1-go sierpnia lub w dzień następujący, to jest właśnie 2-go sierpnia — lecz może być przyjęta w jakimkolwiek bądź kościele.

 

3) Odwiedzanie kościoła. Odwiedzany powinien być, jak już wyjaśniliśmy, taki kościół franciszkański lub świecki, w którym można dostąpić odpustu Porcyunkuli*) Odwiedzanie kościoła możesz dopiero wykonać od pierwszych Nieszporów dnia 1-go sierpnia aż do zachodu słońca dnia następnego. Ten bowiem czas jest to właśnie czas odpustowy!

 

4) Modlitwa na intencyę Ojca św. Gdy więc wstąpisz do kościoła w czasie naznaczonym, módl się przez niejaki czas na intencyę Ojca św. Myśl sobie: „Przyjmij Panie Boże mój, modlitwy moje na tę intencyę, jaką ma Ojciec święty.“

 

*) UWAGA. Przywilej dla Tercyarzy. Na takich miejscach, gdzie kościół franciszkański lub publiczna kaplica trzeciego zakonu w świecie żyjącego, lub też inny kościół, w którymby istniał przywilej zyskania odpustu Porcyunkuli nie istnieje: mogą Tercyarze zyskać odpust Porcyunkuli w swoim kościele parafialnym.

 

 

A jakie mają być te modlitwy?

 

Dowolne! Możesz się tak długo modlić, jak chcesz; możesz odprawić Różaniec, albo jaką część Różańca, Litanię do Najświętszej Maryi Panny, Litanię o Najsłodszem Imieniu Jezus lub inną Litanię. Tylko uważaj, żeby pomiędzy temi modlitwami przynajmniej niektóra modlitwa ustnie była odprawiona. Niektórzy bowiem tylko duchownie się modlą; taka modlitwa jest pochwały godna, lecz musi być połączona z modlitwą ustną, to jest taką, przy której wyraźnie ustami słowa wymawiasz.

Jest zwyczaj, iż wierni 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya, 5 Chwała Ojcu i jedno Wierzę w Boga odmawiają na intencyę Ojca św.

Intencya Ojca świętego zaś jest: podwyższenie Kościoła katolickiego, rozszerzenie wiary św., wykorzenienie kacerstw i schyzmy, nawrócenie grzeszników, pokój i zgoda pomiędzy chrześcijańskimi książętami i wszystkie i me potrzeby wiernych.

Dla wygody przyłączymy w drugiej części tego dziełka niektóre modlitwy, które możesz odprawić, gdy w dzień Porcyunkuli lub od nieszporów dnia poprzedniego odwiedzasz kościół w celu zyskania odpustu.

 

Matka Boża Królowa Anielska

 

Jakim jest odpust Porcyunkuli?

 

Odpust Porcyunkuli jest odpustem zupełnym, posiadającym jeszcze inny zalety.

Abyśmy poznali ważność odpustu zupełnego, musimy zwrócić uwagę na sprawiedliwość Pana Boga. Otóż Pan Bóg jest sprawiedliwy, wszystko wiedzący, miłosierny. Ponieważ jest sprawiedliwy, karać musi grzech każdy. Grzech śmiertelny Pan Bóg karze karą wieczną w piekle, grzech powszedni karą doczesną. Przez Sakrament Pokuty odpuszcza nam Pan Bóg grzechy popełnione i równocześnie karę wieczną a przynajmniej część kar doczesnych.

Kary doczesne odpokutować możemy przez modlitwę, cierpliwość, dobre uczynki, umartwienie. Przez odpust także gładzimy albo wszystkie albo niektóre kary doczesne.

Kościół ma władzę udzielania odpustu i korzystać z odpustów jest rzeczą bardzo zbawienną. Kiedy nam Kościół udziela odpustu, to czyni zadość sprawiedliwości Boskiej za nas, biorąc zasługi z niewyczerpanego skarbu zasług Chrystusa Pana i Świętych.

Taki odpust jest dwojaki: zupełny i niezupełny. Odpust zupełny jest ten, który wszystkie kary doczesne odpuszcza; odpust niezupełny zaś jest ten, gdy tylko część kar doczesnych bywa nam odpuszczoną.

Chcąc dostąpić odpustu zupełnego, musimy być w stanie łaski i wypełnić dokładnie dobre uczynki i warunki, które są przepisane do zyskania odpustu.

 

Odpust Porcyunkuli jest zupełnym odpustem. Kto zyska takowy, odpuszczają mu się wszystkie kary doczesne a gdyby umarł w tej chwili, prosto poszedłby do nieba.

 

Staraj się ile możesz o zyskanie tego odpustu zupełnego!

 

2) Odpust Porcyunkuli nie tylko że jest odpustem zupełnym, lecz posiada jeszcze inne ważne zalety. On jedynym jest odpustem przez samego Chrystusa Pana objawionym a od Papieży potwierdzonym. Sławny Papież Benedykt XIV bardzo ceni ten odpust i uczy, że ktoby powątpiewał, iż tego odpustu nie nadał sam Chrystus Pan, byłby bardzo zuchwałym.

 

3) Odpust Porcyunkuli jest starodawnym. Już siedmset lat dochodzi, gdy z nieba ludziom jest dany. Ktoż policzy wszystkich tych, którzy zyskali ten odpust a teraz tryumfują w niebie? Dziękują Bogu, iż przez odpust Porcyunkuli odpuścił im kary doczesne i otworzył bramy niebieskie. Każdego 2-go sierpnia otwiera się niebo i osobliwe łaski spływają na wiernych dostępujących odpustu Porcyunkuli. Iluż to świętobliwych Biskupów i Kapłanów zachęcało do zyskania tego zacnego odpustu!

A czy nie wiesz, że i za czasów naszych te kościoły bywają przepełnione od wiernych, w których jako skarb niebieski złożony jest odpust Porcyunkuli?

 

4) Lecz jeden zaszczyt należy się szczególnie odpustowi Porcyunkuli, który zapewne nieocenionym jest zaszczytem: odpust ten może być tego samego dnia częściej zyskany i to tyle razy, ile razy wstąpisz do kościoła przeznaczonego i tam się modlisz nieco na intencyę Ojca Świętego.

 

Odpust Porcyunkuli jest bowiem odpustem tak zwanym „toties-quoties“.

Już od dawna powszechnie wierzono, iż odpust ten może być częściej przez dzień zyskany i nigdy zwyczaj ten od Papieży nie został zganiony. Kongregacya rzymska odpustów dnia 22-go lutego 1847 r. wyraźnie oświadczyła, iż odpust ten może być częściej zyskany.

W kościele Porcyunkuli pod Asyżem taki jest zwyczaj: Od pierwszych nieszporów dnia 1-go sierpnia spieszą już wierni do kościółka, tam się modlą przez chwilkę na intencyę Ojca św., wychodzą, a po niejakim czasie na nowo to czynią. Niektórzy przez całą noc i dzień wychodzą i wchodzą do kościółka, trwają przez niejaki czas na modlitwie, wychodzą innemi drzwiami i napowrót wchodzą. A co się dzieje w Asyżu to i w innych kościołach się dzieje, tam gdzie ów odpust może być zyskany!

 

5) Odpust Porcyunkuli może być ofiarowany za siebie samego i za dusze w czyścu cierpiące. Taki bowiem jest zwyczaj, iż kto pragnie więcej razy dostąpić takiego odpustu, pierwszy odpust za siebie samego a te inne odpusty za dusze zmarłych ofiaruje.

Jednak zdarzyć się może, iż ktoś zyska odpust zupełny, a nie zupełnie go zyska: i to dla tego, iż choć wszystkie warunki wypełnia, lecz niektóre warunki nie doskonale wypełnia. Wtedy odpust zupełny stanie się dla niego odpustem niezupełnym.

 

Radzimy więc tak. Gdy zaczynasz już odwiedzać kościół naznaczony, mów dc Pana Boga twego: „0 Boże mój! pragnę tyle razy zyskać odpust zupełny Porcyunkuli, ile razy mogę, pragnę równocześnie ten odpust zupełnie dla siebie samego zyskać, a zyskawszy go zupełnie, te inne odpusty ofiaruję za dusze w czyścu.“

 

 

ŹRÓDŁO: Odpust Porcyunkuli. Nauka o Odpuście Porcyunkuli oraz Modlitwy o uzyskanie tegoż odpustu. Ks. Jan Chrząszcz, Doktor św.Teologii i Proboszcz w Pyskowicach (1909 r.)

 

Opracowanie: Radio Chrystusa Króla w Łodzi  

 WIĘCEJ NA STRONIE

www.radiochrystusakrola.pl

176