SIERPIEŃ

4

Czwartek

----------------------
216 / 149

Św. Dominika, Wyznawcy

 

 3 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

Giuseppe Melchiore Sarto został Papieżem Piusem X

 

 

image1.png 

 

Dominik Guzman urodził się w roku 1170 w Hiszpanii. W dwudziestym piątym roku życia został kanonikiem regularnym, a wkrótce potem kapłanem. W roku 1201 zetknął się z herezją albigensów i zrozumiał, że do jej zwalczenia trzeba stworzyć nowy typ misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. Założył Zakon Kaznodziejski i jako cel wyznaczył mu obronę i szerzenie wiary. Zakon ten wspólnie z Franciszkanami przyczynił się do odrodzenia średniowiecznego Kościoła. Św. Dominik zmarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku.

 


 

Giuseppe Melchiore Sarto został Papieżem Piusem X

 

Papież Św. Pius X_7.jpg

 

119 lat temu, 4 sierpnia 1903 roku, kardynał Józef Melchior (Giuseppe Melchiore) Sarto został wybrany Papieżem, przyjmując imię - Pius X. Uroczysta koronacja odbyła się 9 sierpnia.

 

Dwa miesiące później (4 października 1903 r.) wydał swą pierwszą encyklikę Ad diem illum, w której wyłożył program swojego pontyfikatu: restaurare omnia in Christo - odnowić wszystko w Chrystusie.

 

Był gorliwym obrońcą Kościoła, Tradycji. Z całą stanowczością zwalczał modernizm.  Encykliką Pascendi dominici gregis z 8 września 1907 roku, Papież Pius X uroczyście potępił modernizm, a kapłani zostali zobowiązani do składania przysięgi antymodernistycznej.

 

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Tymoteusza, 2 Tm 4:1-8


Najmilszy: Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom.


Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. Bądź rozsądny. Bo ja już się gotuje do przelania krwi mojej w ofierze i czas rozwiązania mego nadchodzi. Toczyłem dobry bój, zawodu dokonałem, wiary dochowałem. Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, sędzia sprawiedliwy, w on dzień; a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście Jego.

 

EWANGELIA - według Św. Łukasza, Łk 12:35-40


Życie Świętych było czujnym oczekiwaniem powrotu Chrystusa.


Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rękach waszych. A sami bądźcie podobni do ludzi oczekujących powrotu pana swego z godów weselnych; aby, gdy nadejdzie i zakołacze, natychmiast mu otworzyć. Błogosławieni słudzy owi, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc usługiwać im będzie. I czy przyjdzie o drugiej straży, czy też o trzeciej straży nadejdzie, a tak zastanie: błogosławieni są słudzy owi. A to wiedzcie, że gdyby wiedział pan domu, o której godzinie nadejdzie złodziej, czuwałby zaiste i nie dopuściłby podkopać domu swego. I wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie.

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl