SIERPIEŃ

10

Środa

----------------------
222 / 143

Św. Wawrzyńca, Męczennika

 2 KLASA - KOLOR CZERWONY

 

 

 

 

 

08-10_sw_wawrzyniec_diakon_meczennik

 

Św. Wawrzyniec, archidiakon papieża Sykstusa II, był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich. Kilka dni po męczeńskiej śmierci papieża prefekt zażądał od Wawrzyńca wydania skarbów Kościoła. Św. Wawrzyniec zgromadził tłum biedaków, których karmił, i wskazując na nich rzekł: «Oto są prawdziwe skarby Kościoła; oni przemieniają nasze jałmużny na skarby nieginące». Śmiałego diakona torturowano na rozpalonej kracie. Podtrzymywany łaską Bożą męczennik żartował z prześladowców i dziękował Bogu, że może wkroczyć w podwoje nieba (kolekta, graduał). Pochowano go przy drodze Tyburtyńskiej na Agro Verano. Cesarz Konstantyn wzniósł nad grobem Świętego bazylikę, którą wielokrotnie rozbudowywano i zaliczono do patriarchalnych bazylik Rzymu. Ponadto w Rzymie wzniesiono ku czci św. Wawrzyńca około 40 kościołów. Osiem z nich przetrwało do naszych czasów. Imię jego wymienia się w kanonie Mszy świętej.

 

 

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

LEKCJA - Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, 2 Kor 9:6-10


Św. Wawrzyniec oświadczył pogańskiemu sędziemu, że przez rozdawanie jałmużny gromadzi się prawdziwe bogactwa.


Bracia! Kto skąpo sieje, skąpo też i żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, w błogosławieństwach też żąć będzie. Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z żalem albo z musu: ochotnego bowiem dawcę miłuje Bóg. A Bóg mocen jest udzielić wam wszelkiego daru obfitości, abyście mając zawsze dostatek wszystkiego obfitowali we wszelki dobry uczynek, jako napisane jest: «Rozsypał, dał ubogim a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków». A. ten, który siewcy dostarcza nasienia i chleb do spożycia, i wam te nasienie rozmnoży, i przysporzy plonów sprawiedliwości waszej.

 

EWANGELIA - według Św. Jana, J 12:24-26


Śmierć św. Wawrzyńca i wielu innych męczenników przyniosła Kościołowi zwycięstwo nad pogaństwem i wspaniały wzrost.


Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze, samo zostanie, lecz jeśli obumrze, wiele owocu przynosi. Kto miłuje życie swoje, straci je, ale ko ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na żywot wieczny zachowa je. Kto by chciał mi służyć, niech mnie naśladuje, a gdzie ja jestem, tam będzie i sługa mój. Jeśli kto służyć mi będzie, uczci go Ojciec mój».

 

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl