PAŹDZIERNIK

30

NIEDZIELA

----------------------
303 / 62

 

Uroczystość Chrystusa Króla

 

1 KLASA - KOLOR BIAŁY

 

00:00   00:00

Kazanie o. Tomasza de la Blanchardiere OP

 

22

 

Chrystus Krol POLSKI - 3 korony_v2_blady

 

Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę paźdzernika, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.

 

Z modlitewnika - Mój Niedzielny Mszalik Ks. Józefa Stedmana

 

Uroczystość Chrystusa Króla

 

"Będzie panował od morza do morza, i od rzeki aż do krańców ziemi.
I będą Mu się kłaniać wszyscy królowie ziemscy i wszystkie narody będą Mu służyć. Alleluja, Alleluja. Władza Jego, władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo Jego nigdy nie przeminie. Alleluja." Ps. 71

 

W dzisiejszych czasach ludzie drwią z powagi i autorytetu, a z drugiej strony ubóstwiają państwo demokratyczne, stają się w tym swoim państwie niewolnikami dyktatorów i tyranów, i zapominają o Panu Bogu.

 

Aby przypomnieć ludziom dzisiaj, że nie są oni stwórcami świata i że nie mogą rządzić się sami bez Pana Boga, Kościoł św. ustanowił uroczystość Chrystusa Króla, którego wszystkie narody i wszyscy rządcy tego świata powinni słuchać i za najwyższego władcę i króla swego uważać, “bo On jest rządcą, panem i królem wszystkich narodów” (kolekta). On jeden prawnie i sprawiedliwie władcą wszechmocnym jest nad wszystkimi, bo On jeden jako Bóg stworzył nas wszystkich, a jako Bóg-Człowiek i Odkupiciel“ krew swoją wylał za nas na krzyżu” (introit), aby z niewoli grzechu i czarta nas wyswobodzić, i ustanowić królestwo Boże po całej ziemi dla całego rodzaju ludzkiego po wszystkie czasy (graduał), i być Królem “Prawdy Bożej” w umysłach naszych (ewangelia), oraz Królem “Prawa Bożego” w wolach naszych (pokomunia) i wreszcie Królem “Miłości Bożej” w sercach naszych (lekcja). Dopiero wówczas nam będzie błogosławić Bóg Ojciec (komunia), kiedy uznamy Chrystusa Pana Królem narodów oraz serc naszych. W liturgii św. na dzień, dzisiejszy prosimy Boga, abyśmy wszyscy pod sztandarem Chrystusa Króla znowu się wreszcie zjednoczyli i dostąpili tego pokoju, który On jeden może dać światu (komunia). 

 

 

Lekcja i Ewangelia na dzisiaj

wg Kalendarza Tradycji Katolickiej

 

Uroczystość Chrystusa Króla.png

 

LEKCJA - Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Kolosan, Kol 1:12-20


Bracia: Dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. (Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna umiłowania swego. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Albowiem w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Państwa, Księstwa, czy Władze. Wszystko przez Niego i w Nim stworzone zostało, a On jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa. On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. Bo spodobało się (Bogu), aby przebywała w Nim wszelka pełność oraz aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w Nim się pojednało, po nastaniu pokoju przez krew krzyża Jego: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

EWANGELIA - Według Św. Jana, J 18:33-37


Onego czasu: Rzekł Piłat do Jezusa: «Czy Ty jesteś Król żydowski?» Odpowiedział Jezus: «Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli?» Odpowiedział Piłat: «Czyż ja jestem Żydem? Naród Twój i najwyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Cóżeś uczynił?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd». Rzekł Mu tedy Piłat: «Więc Tyś jest król?» Odpowiedział Jezus: «Sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego».

 

Kalendarium według Mszału Rzymskiego z 1962 roku

klawisz_play.gif
Włącz Radio Chrystusa Króla z Łodzi

Radio Chrystusa Króla w Łodzi, 2014-2022 ©

www.radiochrystusakrola.pl